Tusenårsmålene

Livingstone, March 28th 2007   

Tusenårsmålene.

Det er mange grunner til den sakte framdriften når det gejlder å nå tusenårsmålene i Zambia og Afrika sör for Sahara som er vel kjebnt blant de som driver med utvilingsarbeid. Svak finansiering er en viktig faktor, og derfor vil en selvhjelpstilnärming overvinne denne svakheten.

Tusenårs utviklingsmålene vil kunne väre innen rekkevidde hvis vi tenker selvhjelp!

Vi vil gjerne dele med dere suksessen fra 2-års forsök med enkle og billige metoder i sörprovinsen i Zambia. Med disse forsökene önsker vi å vise at målene kan nås hurtig og ökonomisk overkommelig i landsbyene.

Metoden:

Det er en god start å holde et introduksjonsmöte innkalt av den lokale Chief (tradisjonell leder i området),  et möte som skaper en dialog med lokalbefolkningen, og som vurderer både de utdanningsbehovene som föles og fastlegger de mulighetene som finnes for å oppnå disse behovene. Mötet identifiserer frivillige lärere, veiledere eller andre ressurspersoner i lokalsamfunnet, og organiserer kommiteer som blir ansvarlig for utdanningsprosjektene. Men lokalsamfunnet trenger i tillegg detaljert informasjon om tilgjengelige ressurser i forbindelse med valgte utdanningsprosjekter for å kunne gjennomföre sine planer ene og alene ved selvhjelp. Derfor blir relevante ressursmanualer gitt til lederne , siden slik kunnskap er vanskelig å få tak i for lokalbefolkningen far andre kilde

Disse ressursmanualene er:

No 1:  La oss starte vår egen lokalskole
No 2:  Lea oss starte vår egen lokale sportsklubb

No 3:  La oss starte vår egen voksenoppläringsklasse

No 4:  La oss starte vår egen yrkesoppläring

No 5:  La oss starte vår egen kvinnegruppe

No 6:  Organisk grönnsaksdyrking

No 7:  La oss starte vår egen HIV/Aids stöttegruppe

No 8:  La oss starte vår egen helse- og ernäringsklubb

No 9:  Kjenn dine rettigheter  -  Sammen for en rettferdig verden

No 10:  La oss starte vår egen rettighetsklubb for kvinner  -  Stopp volden

No. 11: La oss starte vår egen klubb for kunnskap om alkoholrelaterte problemer

No. 12: La oss starte vår egen lokale stötteklubb for barn med spasielle behov

No. 13: La oss starte vår egen klubb for samfunnsdeltakelse (governance)

No. 14: La oss starte vår egen lokale mental helse klubb

Vår erfaring viser at utdanningsprosjekter startet  ved selvhjelp, og uten noen form for pengestötte eller finansierring i starten, blir lagt merke til av donorer, regjering og ikke-statlige organosasjoner (NGOs), og mange likalsamfunn mottar gradvis mange typer av stötte, noe som igjen öker deres innsats og også kvaliteten av deres selvhjelps utdanningsprosjekter. Denne prosessen starter ene og alene ut fra deres egne menneskelige og naturgitte ressurser.

De fleste tusenårsmålene blir omhandlet.

1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult, nr. 5, 6 og 8

2. Oppnå universal grunnskoleutdanning, nr. 1

3. Fremme kjönnslig likestilling, og styrke kvinnenes stilling og muligheter, 5, 9, 10, 11,  og 13

4 Redusere  barnedödeligheten, 3, 6, 8, og 12

5. Forbedre maternal helse

6. Bekjempe HIV/Aids, malaria og andre helseproblemer, 7, 8, 11, 12, 14

7. Sikre miljömessig stabilitet, 6, + ar alle manualer er basert på bärekraftig bruk av lokale ressurser.

8. Utvikle globalt partnerskap for utvikling

Manualene som er nevnt ovenfor og prosjektene som de inspirerer til berörer tusenårsmålene på en slik mäte at  relaterte prosjekter kan settes i gang til en ovekommelig pris, siden hver manual koster kun US $ 0, 20, og derfor kan deles ut i store antall til vanskeligstilte lokalsamfunn.

Dette brevet er sendt som en invitasjon til din organisasjon til å delta i bruken av manualene og metoden  for å nå , tusenårsmålene i Zambia og andre steder , ved å sette folk i stand til¨å nå målene ved selvhjelp.

Spörsmål er velkomne, og vi vil gjerne dele på manualene som er på lager, og diskutere metoden med din organisasjon. Manualene er tilgjengelig på engelsk og ChiTonga

Yours Sincerely
Arnfinn Solli       

NB! En del av brevets innhold vedrörende informasjon og data er oppdatert mars 2012   (BE)

Forfatter av “Community Self-help Education Series”
Utgitt av Response Network, Livingstone, Zambia.
E-mail: solli@responsenetwork.org
Tel +260 3 32 10 80
Mobil +260 977 77 37 34
Mobil +260 955 77 37 34
P.O. Box 60393 Livingstone
Zambia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>